فایل های دسته بندی رادیوگرافی و رادیولوژی - صفحه 1

جزوات تخصصی تکنیک های رادیولوژی

مجموعه 10 جزوه تخصصی تکنیک های رادیولوژی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آناتومی و تکنیکهای تخصصی تصویربرداری دهان و دندان

جزوه تخصصی آناتومی و تکنیکهای تخصصی رادیوگرافی دهان و دندان

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تکنیک های رادیوگرافی سیستم ادراری

جزوه تخصصی تکنیک های رادیوگرافی سیستم ادراری

قیمت : 2,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری

جزوه تخصصی خلاصه تکنیک های تصویر برداری رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام های فوقانی

جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام های فوقانی 23 صفحه و با تصاویر اطلس مریل

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تکنيک های راديوگرافی تشخيصي پرتونگاری

جزوه تکنيک های تخصصی راديوگرافی تشخيصی روشهای تخصصی پرتونگاری

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل