فایل های دسته بندی فنی حرفه ای - صفحه 1

سوالات آزمون پایان دوره رایانه کار درجه 2

شامل دو سری سوال 50 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار صنعتی درجه 2 (بخش دوم)

شامل چهار سری سوال 50 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار صنعتی درجه 2 (بخش اول)

شامل چهار سری سوال 50 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار عمومی درجه 3

شامل دو سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار صنعتی درجه 1

شامل یک سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره فنی حرفه ای الکترونیک عمومی

شامل یک سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره فنی حرفه ای تعمیر تلویزیون رنگی

شامل یک سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره فنی حرفه ای رادیو صوتی

سوالات آزمون پایان دوره فنی حرفه ای رادیو صوتی شامل یک سري سوال 40 تايي (تستي ) مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه اي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره تعمیر و سیم پیچی موتورهای آسنکرون سه فاز

سوالات آزمون پایان دوره تعمیر و سیم پیچی موتورهای آسنکرون سه فاز شامل دو سري سوال 30 تايي (تستي ) مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه ای

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی