فایل های دسته بندی متافیزیک - صفحه 1

انرژی ارگن و تاثیرات آن بر روی آب و هوا

این مقاله در باره انرژی ارگن و چگونگی کشف و همچنین استفاده از آن در آب و هوا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی انرژی حیاتی ارگن و کاربرد آن در تغییرات آب و هوایی

بررسی انرژی حیاتی ارگن وکاربرد آن در تغییرات آب و هوایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل